ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC – VVMI NĂM 2017

 

       Ngày 24 tháng 03 năm 2017 Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Về dự Hội nghị có 91 Đại biểu là các các cổ đông đại diện cho 107 cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty, ngoài ra còn có các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP cũng về dự và chỉ đạo Hội nghị.  

       Năm 2016 được đánh là năm hết sức khó khăn do bối cảnh kinh tế thế giới vẫn diễn biến phức tạp, nền kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn thách thức, các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự điều hành nhạy bén, sự chỉ đạo sát sao của tập thể Ban lãnh đạo Công ty, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch như lợi nhuận, thu nhập và việc làm cho người lao động.

       Tại Đại hội các cổ đông đã đã được nghe các ý kiến đóng góp của các cổ đông vào báo cáo của đại hội, Đại hội cũng đã được nghe ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP về các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017. Đại hội cũng đã được nghe báo cáo tổng kế hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đại hội đã bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản tri, ủy viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Các vấn đề được biểu quyết thông qua tại Đại hội:

– Lợi nhuận trước thuế: 3 056 363 613 đồng
– Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: 653 332 483 đồng
– Lợi nhuận sau thuế và lập quỹ:         2 403 031 130 đồng
Trong đó:  
– Trả cổ tức 12%/ vốn điều lệ 12 tỷ đồng: 1 440 000 000 đồng
– Lập quỹ đầu tư và phát triển: 481 515 565 đồng
– Trích lập quỹ thưởng viên chức:   95 025 000  đồng
– Lập quỹ khen thưởng: 193 245 283 đồng
– Lập quỹ phúc lợi: 193 245 282 đồng
2. Doanh thu tối thiểu đạt năm 2017:  350 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt:
3 tỷ đồng
– Trả cổ tức cổ đông:         12 %/VĐL 12 tỷ đồng
– Tiền lương b/q cho 1 CBCNV: 7 303.000đ/người/tháng
– Đầu tư xây dựng:  3 064 000 000 đồng

  Trong đó:

+ Thực hiện chuyển tiếp công trình: Mở rộng xưởng cơ khí: 2 164 000 000 đồng

+ Đầu tư 03 máy đan lưới:               

  1. Ngoài ra Đại hội cũng đã thông qua được các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Một số hình ảnh về Đại hội đồng cổ đông  thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI năm 2017:

1            Khai mạc Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 2

      Ông Đỗ Huy Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

 

3

Ông Nguyễn Mạnh Tú – Giám đốc Công ty trình bầy báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

 

4

Bà Lê Thị Vân Anh Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

 

 5

 Đại biểu tham luận tại Đại hội năm 2017

 

6

 Ông Phạm Đức Thiện – Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

7

 Đại biểu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

 

8

Các cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung ủy viên HĐQT, Ủy viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020

 

 

 9

Ông Phạm Văn Huyền – Thư ký Đại hội đọc dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

 

10

Các Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt Đại hội

 

 

11

 Các Ủy viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt Đại hội

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

 

Đối tác & khách hàng